Зміст

Передмова. Петро Таращук

Від авторки

Скорочення і пояснення до них

Вступне слово

§ 1. Прикметники дієслівного походження

A. Прикметники на -чий
Б. Прикметники на -лий
B. Прикметники дієслівного походження, що відповідають російським дієприкметникам на -мый
Г. Дієприкметники на -ний, -тий

§ 2. Дієприслівники
А. Активні дієприслівники: з номінатива; з акузатива; з датива; самостійна позиція дієприслівника; часовий стосунок дієприслівника до дієслова
Б. Пасивні дієприслівники

§ 3. Невластива українській мові конструкція: пасивний предикат або пасивний атрибут (ev. апозиція) з інструменталем дієвої особи

§ 4. Інфінітив
A. Інфінітив із особовими дієсловами: підметовий інф.; інф. із особовими дієсловами починання; інф. із особовими формами від дієсл. мати; інф. із було, було б
Б. Зворот номінатив + інфінітив
B. Інфінітиви знати, чути
Г. Самостійний інфінітив
Ґ. Інф. при речівниках та прикметниках
Д. Інф. із генітивом

§ 5. Дієслівні речівники

§ 6. Особливості в конструкціях із особовими дієсловами
A. Особові форми від бути: є, єсть; передминулий час і звороти з було; опущені помічні дієслова був, була, були
Б. Минулий час замість прийдешнього
B. Форми теперішнього та прийдешнього часу і форми вольового способу з значінням гаданого способу
Г. Дієслівні форми в непрямій мові
Ґ. Особливості в уживанні форм вольового способу
Д. Звороти з пасивними дієсловами на -ся
Е. Особливості в числових формах дієслова-присудка
Є. Дієслова з другими відмінками та инші паралельні звороти: другий номінатив; другий датив; другий акузатив
Ж. Особливості в уживанні відмінкових форм при инших дієсловах: генітив; датив. Акузатив: акузатив однини в назвах неживих речей чоловічого роду; акузатив множини в назвах тварин і в сполученнях числівників 2, 3, 4 з особовими речівниками; акузатив при дієсловах з запереченням не; акузатив при инших дієсловах. Дієслова з інструменталем. Льокатив при дієсловах
З. Деякі явища в словотворі дієслів

§ 7. Деякі іменні конструкції

§ 8. Деякі безпідметові звороти

§ 9. Особливості у зворотах із прикметниками
A. Деякі звороти з прикметником-присудком
Б. Позиція наголошеного прикм.-атрибута проти означуваного речівника
B. Прикметники з особливими відмінками
Г. Звороти з прикметниками вищого та найвищого ступеня
Ґ. Тавтологічні звороти з прикметниками
Д. Самостійний прикм.-атрибут
Е. Деякі характеристичні прикметникові наростки

§ 10. Деякі особливі звороти з займенниками

§ 11. Деякі звороти з числівниками

§ 12. Особливості роду

§ 13. Генітив приналежности (genitivus possessivus)
1. Генітив приналежности
2. Инші від речівників залежні генітиви

§ 14. Особливості у вживанні датива

§ 15. Деякі сурядні (паратактичні) сполучення

§ 16. Спосіб піднести речівника у фразі

§ 17. Особливі злучні звороти

§ 18. Прийменники

§ 19. Деякі прислівникові звороти

§ 20. Деякі заперечні вислови

§ 21. Часові звороти

§ 22. Сполучені несинонімічні слова (отець-мати) та синонімічні слова (думки-гадки) та инші

§ 23. Деякі хибно вживані слова

Післямова

Короткий українсько-російський фразеологічний словник

Додаток до фразеологічного словничка

Російський покажчик до фразеологічного словника

Покажчик відзначених у книзі форм і зворотів

Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License