Скорочення і пояснення до них

Барв. — Ганна Барвинокъ (О. М. Кулишева). Оповидання з народнихъ усть з портретомъ авторкы й зъ передмовою Б. Гринченка. К., 1902.

Бер. — Невидані пісенні тексти, що записала О. Курило від жінки з Берестейського пов. Городненської губ.

Бусл. І. — Историческая грамматика русскаго языка, составленная Ф. Буслаевымъ. Изданіе второе, передѣланное, часть I, Москва, 1863.

Бусл. II. — Те саме, ч. II.

Гн. — П. А. Гнѣдичъ. Матеріали по народной словесности Полтавской губерніи. Роменскій уѣздъ. Выпускъ IV. Сказки, легенды, разсказы. Изданіе Полтавской ученой Архивной Комиссіи. Полтава, 1916.

Гн. г. — Матеріяли до української етнольоґії Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові. Том XII. Гаївки. Зібрав Володимир Гнатюк. У Львові, 1909.

Гн. Кол. і щ. І — Етнографічний збірник. Т. XXXV. Колядки і щедрівки. Т. І. Зібрав Володимир Гнатюк. У Львові, 1914.

Гол. — див. Ял.

Гн. Колом. II. — Етнографічний збірник. Т. XVIII. Коломийки. Зібрав Володимир Гнатюк. Т. II. У Львові, 1906.

Гр. — Словарь української мови, зібрала редакція журнала «Кіевская Старина». Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко. Т. І, II, III, IV. Київ, 1907—1909.

Грінч. М. III. — Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Т. III. Пѣсни. Б. Д. Гринченко. Черниговъ, 1899.

Етн. — Український Етнографічний збірник, видає Укр. Наук. Т-во в Київі. Том перший. Київ, 1914.

Є. — Сергій Єфремов. Коротка історія укр. письменства. Київ, 1918.

Є. ЛНВ — Літ.-Науковий Вістник. Річник XX, кн. VII—IX. Київ, 1919 (матеріал узято з розвідки Є. Єфремова).

Єфр. іст. письм. — Сергій Єфремов. Історія українського письменства. Київ, 1917.

Зап. II. — Изъ записокъ по русской грамматикѣ. I. Введение. II. Составные члены предложенія и ихъ замѣны. Составилъ A. Потебня. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Харьковъ, 1889.

Зап. III. — А. А. Потебня. Изъ записокъ по русской грамматикѣ. III. Объ измѣненіи значенія и замѣнахъ существительнаго. Изданіе М. В. Потебни. Харьковъ, 1899.

Зап. Г. Общ. — Записки юго-западнаго отдела Императ. Русск. Геогр. Общества. Т. II, 1874. Кіевъ, 1875.

Ів. Кол. — Етнографічний збірник Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові, 1909. Галицько-руські нар. пісні з мельодіями. Зібрав у с. Ходовичах др. Іван Колесса.

Ів. Фр. — Др. Іван Франко. Студії над укр. народнїми піснями. Том перший. Львів, 1913.

Кан. — Матеріял, що зібрала О. Курило у с Миронівці д. Канівського пов. Київської губ. (переважно з уст 75-літнього діда B. Чемериса).

Кв. — Сочиненія Григорія Федоровича Квитки. Малороссійскія повѣсти, разсказанныя Грыцькомъ Основьяненком, 3-е изданіе, Кіевъ, 1913.

Київщ. — Матеріял переважно від селянок із околиць Київа. Записала О. Курило.

Кл. Кв. — Народні мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядкував Климент Квітка. Київ, 1917.

Kolb. Woł — Oskar Kołberg, Wołyń. Obrędy, melodye, pieśni. Wydał Józef Tretiak w Krakowie, 1907.

Kolb. Pokucie. — Pokucie, obraz etnograficzny. Skreślil Oskar Kolberg. T. III. Kraków, 1888.

Котл. — Твори Івана Котляревського, видання друге, під редакцією з переднім словом та примітками Сергія Єфремова. Київ 1918.

Кул. І. — Кулішеві твори у виданні Каманіна, Т. I1.

Кул. VI. — Руська письменність. VI, 6. Твори Пантелеймона Кулїша. Том шестий. Видане Т-ва «Просьвіта». У Львові 1910. Гісторія, література і инша проза.

Кул. ЛН2. — Юные годы П. А. Кулиша и письма его къ И. Ф. Хильчевскому, Т. Г. Шевченку і д-ру С. Д. Носу. Оттискъ изъ журнала «Кіевская Старина». Кіевъ, 1899.

Л. Гліб. — Байки Леонида Глібова. К., 1904.

Лев. I. — Иванъ Левицькый. Повисьти й оповидання. Томъ I. СПБ., 1899.

Март. — Украинськи записи Порфирія Мартиновича. Кіевъ, 1906.

MB. I. — Марко Вовчекъ. Народни оповидання. Томъ I. Выданне трете. У Кыиви, 1902.

MB. II. — Те саме. Том II.

Метл. — Народныя южно-русскія пѣсни. Изданіе Амвросія Метлинскаго. К., 1854.

Н. М. — Наше Минуле, 1918, ч. 3.

Нар. — Изъ устъ народа. Малорусские разсказы, сказки и пр. Б. Д. Гринченко. Приложеніе къ № XII «Земскаго Сборника» 1900. Черниговъ. 1900.

Н. Зап. — Я. П. Новицкій. Народная память о Запорожьѣ. Преданія и разсказы, собранные въ Екатеринославщинѣ 1875—1905 г. Екатеринославъ, 1911.

НКл. — Я. П. Новицкій. Запорожскіе и гайдамацкіе клады Малорусскія народныя преданія, повѣрія и разсказы, собранные в Екатеринославщинѣ 1873—1906 г. Александровскъ, 1908.

Ном. — Украінскі приказки, прислівья и таке инше. Збірники О. В. Марковича и других спорудив М. Номис. Спб., 1864.

ОК. — Цими ініціялами (О. Курило) позначено звороти, що їх чути було в розмові поміж людьми3.

Ост. — Записала в Острі (д. Остерського пов., тепер Ніженської округи на Чернігівщині) з уст понадстолітнього рибалки діда Супруна О. Курило в осени 1923 p.

Пир. — Записала в с. Гречаній Греблі (д. Пирят. пов., тепер Яготинського району Прилуцької окр. на Полтавщині) з уст 75-літньої бабусі Наталі Шапаренкової О. Курило влітку 1923 р.

Рудч. І, II. — (Рудченко И.). Народныя южнорусскія сказки. Томъ І—II. Кіевъ, 1868—70.

Стефаник — Василь Стефаник. Дорога. Новелї. Друге виданє. Львів, 1917.

Стор. — Твори Олекси Стороженка, видане Т-ва «Просвіта» у Львові, 1911. Т.— Є. Тимченко. Русско-малороссійскій словарь. Кіевъ, 1897. Т. І і II.

Черніг. — Записала від людей з Чернігівщини О. Курило.

Чуб. III. — Труды Этнографическо-Статистической Экспедиціи въ западно-русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-западный отдѣлъ. Матеріялы и изслѣдованія, собранные д. чл. П. П. Чубинскимъ. Т. III. Спб., 1872.

Чуб. IV. — Те саме. Т. IV, Спб., 1877.

Чуб. V. — Те саме. Т. V, Спб, 1878.

Ш. — С. Іваницький і Ф. Шумлянський. Російсько-український словник. Вінниця, 1918.

Шевч. — Т. Шевченко. Кобзарь. Повний тест в редакції В. Доманицького. Київ, 1918.

Шух. — Muzeum imienia Dzieduszyckich. Huculszyzna. Napisał Włodzimierz Szuchiewicz. Tom czwarty. We Lwowie, 1908.

Яв. — Ю. Я. Яворскій. Памятники галицко-русской народной словесности. I. Легенды. П. Сказки. III. Разсказы и анекдоты. Выпускъ первый. Кіевъ, 1915.

Ял. — Записала в с. Яланці (с. Яланець Бершадського району, д. Голопільського пов., тепер Гайсинської округи на Поділлі) О. Курило весною 1924 р. від різних людей.

Скорочення Кул.—Гр., MB.—Гр., Лев.—Гр. то-що означають, що приклади взято не безпосередньо з джерел відповідніх письменників, а з Грінченківського словника.

Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License